กรรชัย ได้เจอกับน้องข้าวปั้น

กรรชัย ได้เจอกับน้องข้าวปั้น

น้ำ ต า ก ร ร ชั ย ใ ห้ ชี วิ ต เ ด็ ก น้ อ ย หนุ่ ม กร ร ชั ย สุด ก ลั้ น ถึ ง กั บ ป ล่ อ ย โ ฮ แ ม่ อุ้ ม ลู ก เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ก ล า ง ร า ย ก า ร 3 แ ซ่ บ ได้ เ จ อ เ ด็ ก น้ อ ย ที่ เ จ้ า ตั ว ใ ห้ ชี วิ ต สุ ด ซึ้ ง ทั้ ง ร า ย ก า ร

หนุ่ ม ก ร ร ชั ย ม า เ ปิ ด ใ จ ใ น ร า ย ก า ร 3แซ่บ น อ ก จ า ก ม า เ ปิ ด ใ จ ถึ ง ชี วิ ต ที่ หั น เ ห สู่ เ ส้ น ท า ง ส า ย ข่ า ว แ ม้ เ จ อ ก ร ะ แ ส ดู ถู ก เ ป็ น ด า ร า จ ะ ม า ทำ ข่ า ว ใ ค ร จ ะ ไ ป เ ชื่ อ ถื อ ซึ่ ง เ จ้ า ตั ว ไ ด้ พิ สู จ น์ ตั ว เ อ ง ใ น ก า รทำ ห น้ า ที่ ผู้ ป ร ะ ก า ศ ข่ าว ก า ร อ ยู่ ใ น แ ว ด ว ง ข่ า ว ส า ร ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ทำ ไ ด้ ดี ข น า ด ไ ห น ทั้ ง ยั ง มี โ อ ก า ส ไ ด้ ช่ ว ย ห ล า ย ค น ที่ ต ก เ ป็ น ข่ า ว เ จ้า ตั ว บ อ ก ว่ า เ ห็ น ค น ไ ม่ มี เ งิ น ก็ ไ ม่ มี จ ริ ง ๆ เ ล ย อ ย า ก ช่ ว ย ค น โ ดย เ ฉ พ า ะ กั บ เ ด็ ก ๆ ตั ว เ อ ง เ ป็ น ค น รั ก เ ด็ ก เ ด็ ก บ อ บ บ า ง ต้ อง ก า ร โ อ ก า ส ช่ ว ย ม า แ ล้ ว ทั้ ง ก ร ณี ลู ก ข อ ง น้ อ ง ลั ล ล า เ บ ล ก็ ช่ ว ย จ่ า ย ค่ า เ ท อ ม ปี ล ะ 6 ห มื่ น ม า 2 ปี แ ล้ ว ถ้า ห า ก มี ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ก า ร เ รี ย น ใ ห้ นึ ก ถึ ง พี่ เพ ร า ะ เ ร า ทำ ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แ ส เ อ า ค ร อ บ ค รั ว ลั ล ล า เ บ ล ม า อ อ ก ร า ย ก าร ทุ ก ค น เล่ น ข่ า ว เ ข า ห ม ด เ พื่ อ แ ล ก เ ร ต ติ้ง วั น ห นึ่ ง เ ร า จ ะ คื น สิ่ ง ที่ เ ร า ใ ห้ ไ ด้ กั บ ลู ก เ ข า บ้ า ง มัน ผิ ด เ ห ร อ เร า ไ ด้ แ ล้ ว ต้ อ ง คื น ก ลั บ ใ ห้ เ ข า บ้ า ง เ ร า ถู ก ส อ น ตั้ ง แ ต่เ ด็ ก ต อ น นี้ ก็ ม า ส อ น ลู ก ด้ ว ย ว่ า จะไ ด้ อ ย่ า ง เ ดี ย ว ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ ง ใ ห้ ค น อื่ น ด้ ว ย

ล่ า สุ ด ทำ เ อ า หนุ่ ม ก ร ร ชั ย สุด ก ลั้ น น้ำ ต า ท า ง ร า ย ก า ร เ ชิ ญ น้อ ง ข้ า ว ปั้ น เ ด็ ก น้ อ ย ที่ มี อ า ก า ร ตั บ แ ต ก ซึ่ง ห นุ่ ม ก รร ชั ย เ ข้ า ไ ป ช่ ว ย เ จ้ า ตั ว ย อ ม รั บ ว่ า เ ค ส นี้ ไ ม่ รู้ จั ก ไม่ เ ค ย เ จ อ กั น ม า ก่ อ น เห็ น ค น แ ช ร์ ต้ อ ง ก า ร เ ลื อ ด ไ ปช่ ว ย

จ า ก นั้ น ก็ ไ ด้ รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ เ ข า ก็ บ อ ก ใ ห้ ช่ ว ย ลู ก ด้ ว ย ลู ก ห นู ไ ม่ ไ ห ว แ ล้ ว ตั บ น้ อ ง เ ลื อ ด อ อ ก ต้ อ ง ผ่ า ตั ด แต่ ร พ . ที่ นั่ น ( ช ล บุ รี ) เค รื่ อ ง มื อ ไ ม่ พ ร้ อ ม เ ร า ก็ เ ล ย คุ ย กั บ ห ม อ ที่ นั่ น ห ม อ ก็ บ อ ก อั ต ร า เ สี่ ย ง สู ง ม า ก ที่ จ ะ เ สี ย ชี วิ ต พ อ ดี เ ร า รู้ จั ก ห ม อ เ ด็ ก ที่ ร พ .จุ ฬ า ก็ย้ า ย น้ อ ง มา สุ ด ท้ า ย น้ อ ง ร อ ด ก็ เ ป็ น ค ว า ม ภู มิ ใ จ ส บ า ย ใ จ ห นึ่ ง เพิ่ ง ถ า ม ไ ป เ ร็ ว ๆ นี้ เ อ ง เข า บ อ ก น้ อ ง ดี ขึ้ น แ ล้ ว ถ่า ย รู ป มา ใ ห้ ดู

โ ด ย พิ ธี ก ร ข่ า ว เ ซ อ ร์ ไ พ ร ส์ ห นั ก เ มื่ อ คุ ณ แ ม่ จั น ท ร์ จิ ร า แ ม่ ข อ ง น้ อ ง ข้ า ว ปั้ น อุ้ ม ลู ก ช า ย เ ดิ น เ ข้ า ม า ก ล า ง ร า ย ก า ร เด็ ก น้ อ ย ยิ้ ม แ ป้ น น่ า รั ก ม า ก ๆ ม า เ จ อ หนุ่ ม ก ร ร ชั ย แ ม่ น้ อ ง ข้ า ว ปั้ น น้ำ ต า ไ ห ล ดีใ จไ ด้ เ จ อ ผู้ ใ ห้ชี วิ ต ลู ก ช า ย โด ย ย ก มื อ ไ ห ว้ ก ร ร ชั ย พ ร้ อ ม เ ผ ย ว่ า ข อ บ คุ ณ พี่ ห นุ่ ม ม า ก ๆ ช่ ว ย ชี วิ ต ลู ก ถ้ า ไ ม่ ไ ด้ ร พ . ที่ดี หม อ ที่ ดี ลู ก ค ง ไ ม่ ร อ ด

ขณะที่ ชมพู่ อารยา , แอฟ ทักษอร และ กาละแมร์ พัชรศรี พิธีกร สุดกลั้นน้ำตาไหลอาบแก้มไปด้วยเมื่อฟังเรื่องราวนี้ พี่หนุ่มช่วยตั้งแต่ก่อนลูกวิกฤต เขาบอกว่าถ้ามีอะไรแย่ให้บอกพี่ ให้เบอร์ ติดต่อมาเองโดยตรง วันนั้นลูกวิกฤตมาก

ด้านกรรชัย สุดกลั้นน้ำตาไหลตลอดเวลาที่พูดถึงการช่วยเหลือน้องข้าวปั้น พร้อมเผยด้วยว่า น้องเขาบอกว่าช่วยลูกหนูด้วย ลูกหนูไม่รอดแล้ว เราก็เป็นพ่อรู้สึก..(ร่ำไห้หนัก) เมื่อถามว่าเห็นน้องข้าวปั้นวันนี้รู้สึกอย่างไร หนุ่ม กรรชัย น้ำตาไหลบอกว่าดีใจ เป็นส่วนหนึ่งของการทำข่าว แล้วเราใช้โอกาสในทางที่ถูกที่ควร แล้วเราช่วยเหลือชีวิตคนได้จริงๆ เราดีใจที่เราไม่ได้มองผ่าน โดย แม่ของน้องข้าวปั้น บอกด้วยว่า ถ้าลูกโตขึ้นจะบอกว่าคนนี้คือคนที่ช่วยชีวิตข้าวปั้น ถ้าไม่มีเขาข้าวปั้นก็ไม่ได้มานั่งตรงนี้

เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนที่ได้ฟังเรื่องราวถึงกลับพูดไม่ออกไปตามๆกัน