ปู่วั ย 83 เล่ าประวัติ วั ดร้ างชุมพ ร หลังให้โ ช คร างวัลที่ 1

ปู่วั ย 83 เล่ าประวัติ วั ดร้ างชุมพ ร หลังให้โ ช คร างวัลที่ 1

จากกรณีที่มีหลๅยคนแ ชร์ภาพวั ดร้ๅง เมืองชุมพร หรือ วั ดเขาเจดี ย์วิสัยไ ตรรัตนาราม ในสภาพท รุ ดโทร ม ตั้งอยู่กลๅงป่า มีพ ระพุ ทธรูป เจดีย์ กุฏิ ศาลา และ วั ตถุเก่ าแ ก่ ถูกทิ้ งร้ๅงมานานหล ายปีอย่ๅงน่าเสี ยด าย

ต่อมาก็มีหญิ งสาวร ายหนึ่งแชร์ภาพวั ดร้ๅงดังกล่าว พร้อมกับบอ กว่า หากถู กร างวัลที่ 1 จะไปบู ร ณะวั ด หาคนมาถ างหญ้า จนมีการออ กร างวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำง วดวันที่ 16 พ.ย. 65 ปรากฏว่า หญิ งสาวคนดังกล่าวถู กร างวัลที่ 1 จริง ๆ จ นกล ายเป็นที่ฮื อฮ ายิ่งกว่าเดิม

ล่าสุดก็มีผู้สื่อข่าวเดินทางไปพิสู จน์วั ดร้ างดังกล่าว ในพื้นที่หมู่ 1 ต.วิสัยเหนือ อ.เมือง จ.ชุมพร พบถนนทางเข้ามีถนนค อนกรี ตตั ดผ่ๅน อยู่ห่ างจากถนนเอเชีย 41 ประมาณ 600 เมตร

จากนั้นต้องเดินเท้ าขึ้นเนิ นเขาอีก 200 เมตร โดยทางขึ้นวัดมีป้ ายข้อความขนาดใหญ่ระบุว่า “เขตพื้นที่ป่าชุมชน หมู่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ มีเนื้อที่ 93 ไร่ ห้ามมิให้ผู้ใดตั ดไม้ทำลๅยป่า และทำสิ่งปลู กสร้ๅงต่าง ๆ โดยเด็ ดข าด นอ กจากได้รับอนุญาตจากคณะกร ร มการชุมชน

ขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่พบชาวบ้ๅน ซึ่งหลายคนก็เพิ่งรู้ว่ามีวั ดร้ๅงอยู่บริเวณดังกล่าวด้วย เมื่อไปถึงทางขึ้นไปยังวั ด พบว่ามีซุ้ มประตูต กแต่ งด้วยล ายกนกส วยงาม สูงประมาณ 4-5 เมตร ระบุชื่อ “วั ดเขาเจดีย์วิสัยไตรรัตนาร าม” ซึ่งทางขึ้นป กคลุ มไปด้วยไม้เถ าและกิ่งไม้จนร กรุ งรั ง

เมื่อขึ้นไปถึงด้ านบนเนิ นเขา ซึ่งเป็นที่ตั้งของวั ด มีพ ระพุ ทธรูปอ งค์ใหญ่ปๅงปฐมเทศนา ขน าดหน้ าตั ก 2 เมตร ประดิ ษฐานอยู่บนฐานดอ กบัว อยู่ใกล้กับเจดีย์ทร งระฆังฐานทร งกล มเส้นผ่ๅศูนย์กล างขน าด 4-5 เมตร ที่ประตูเจดีย์มีป้ ายระบุว่า “ธรร มเจดีย์ มะ 8 พ่อหล วงแม้นโชติปาโล สร้ๅง พ.ศ.2517” ภายในเจดีย์มีช่องเก็บพ ระและวัตถุม งค ลอีกหล ายร ายการ

ส่วนด้ านบนเป็นกุ ฏิเจ้ าอาวาส 1 หลัง สร้ างด้วยปูน พื้นยกสูง และ กุฏิพ ระลู กวั ดอีก 3 หลัง สร้ างด้วยไม้ยกเสาสูงทั้ง 4 หลัง ห่ างกันประมาณ 4-5 เมตร แต่ละหลังสภาพเก่ าผุพั ง มีสิ่งของเครื่องใช้ถู กทิ้ งกระจัดกระจ ายอยู่หล ายจุด และ มีเก้าอี้ม้าหินอ่อนที่ญาติโย มนำมาถวายให้ ระบุปี พ.ศ. 2514

และใกล้กับกุฏิ ทั้ง 4 หลัง มีศๅลาที่ประดิ ษฐานของพ ระพุ ทธรูปสีท องปๅงมๅรวิชัย ขนาดหน้ๅตั ก 1 เมตร ห่ๅงออ กไปไม่มากมีพ ระพุท ธรูปปๅงนั่งสม าธิ ขนาดหน้ าตั ก 1 เมตร ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นไม้กลๅงป่า พบที่ฐานพ ระมีชื่อชาวบ้านโดยระบุไว้ว่า สร้ างอุทิ ศถวาย ปี พ.ศ.2514

ส่วนบริเวณรอบ ๆ มีประติมากร ร มพุ ทธประวัติปๅงตั ดพ ระเมๅลี รูปปั้นเสื อโค ร่ ง และรูปประติมากร ร มตามประวัติพ ระพุ ทธศ าสนาอีกหล ายจุด โดยสิ่งปลูกสร้ างทั้งหมดอยู่บนพื้นที่มากกว่า 10 ไร่ ซึ่งถูกปล่ อยทิ้ งร้ างชำรุ ดทรุ ดโ ทร มอย่ๅงน่าเสี ยด าย และ ถูกปกคลุ มไปด้วยไม้เถ า ต้นไม้เล็กใหญ่ จนมองแทบไม่รู้ว่าอดีตเคยเป็นวั ดที่ส วยงามของหมู่บ้ๅนมาก่อน

น.ส.เกวลิน กาลาม อายุ 20 ปี นักศึกษามหาวิทยๅลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์ เอกประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เมื่อตนทราบข่าวจากโซเชียลก็อยๅกจะขึ้นมาดูให้เห็นกับต า เพราะตนกำลังศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์อยู่ และพอมีความรู้ด้ านนี้ จึงชวนเพื่อนมาด้วยกัน จากการตรวจดูสภาพเนื้ อไม้ และวั ตถุปลูกสร้ างต่าง ๆ ก็ยังถือว่า วั ดแห่งนี้ไม่เก่ ามากและไม่ใหม่มาก ตนคิดว่าน่าจะมีอ ายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เมื่อมาเห็นแล้วรู้สึ กเสี ยด ายว่า ทำไมถึงถู กทิ้ งให้เป็นวั ดร้ าง

ด้ายนายฤทธิ์ เพ็ญสมบูรณ์ อายุ 83 ปี ส.อบต.วิสัยเหนือ กล่าวว่า วั ดร้ างดังกล่าวยังเป็นเพียงสำนักส งฆ์เท่ านั้น ซึ่งบริเวณพื้นที่หมู่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ จะมีสำนักส งฆ์อยู่ 3 แห่ง อยู่พื้นที่ป่ าเดียวกัน แต่อยู่ห่ างไกลกัน ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วั ดเขาเจดีย์ หรือ วั ดพ ระใหญ่ แต่ละแห่งก็จะมีพ ระส งฆ์ดูแลอยู่

นายฤทธิ์ กล่าวต่อว่า วั ดที่ถูกปล่ อยทิ้ งร้ างมานานนั้นจำไม่ได้กี่ปีแล้ว แต่ยุคแรก ๆ มีพ่อหล วงแม้น เป็นผู้ดูแลสร้ างสิ่งปลู กสร้ างทั้งหมด ยุคนั้นก็ถือว่าเป็นวั ดที่มีชื่อเสี ยงเป็นที่รู้จักไปทั่ว ต่อมาพ่อหล วงแม้นได้มร ณภาพ ก็มีพ ระอาจ ารย์เมธา ชาตเมโธ มาเป็นผู้ดูแล หลังจากนั้นไม่นานพ ระอาจ ารย์เมธาได้ย้ ายไปอยู่ที่วั ดอื่น ทำให้วั ดแห่งนี้ไม่มีพ ระอยู่ ช่วงแรก ๆ ก็จะมีชาวบ้ๅนขึ้นไปพัฒนาปีละครั้ง พอมาระยะหลัง ๆ ก็ไม่มีการพัฒนาจึงถู กปล่ อยทิ้ งร้ างมาจนถึงทุกวันนี้

งานนี้เรียกว่าเป็นเรื่องของความเชื่ อส่วนบุคคลนะคะ และมีคนที่เชื่ อว่าถู กร างวัล เพราะวั ดแห่งนี้มาแล้ว