ชีวิ ตเคยจ นมาก่ อน! เปิ ดใ จลุงถือถุ งมะม่วง ขับรถ BMW 12 ล้ าน

ชีวิ ตเคยจ นมาก่ อน! เปิ ดใ จลุงถือถุ งมะม่วง ขับรถ BMW 12 ล้ าน

เรียกว่าเป็นชีวิ ตจริงที่ยิ่ งกว่าละครจริง ๆ ที่สร้ างความฮื อฮ าบนโล กโซเชียลเป็นอย่ างมาก หลังจากมีผู้ใช้ TikTok @onesaowsurachetsasagul ได้โพสต์คลิปลุงใส่เสื้อยืด รอ งเท้ าแต ะ ถือถุงมะม่วง ขับรถ BMW รุ่น I8 ร าค า 12 ล้ านบ าท พาเมี ยไปเที่ ยว

โดย นายสมคิด เตจา อ ายุ 73 ปี หรือ ลุงคิด ซึ่งเป็นลุงที่ปรากฏในคลิป สวมเสื้อยื ดก างเกงข าสั้ น รอ งเท้ าแต ะ มีผ้าโพ กศี รษะ กำลังปรั บปรุ งร้านอาหาร ให้เป็นร้านข ายอุปกรณ์ไฟฟ้า โดย ลุงคิด ลงพื้นที่มาคุมงาน และมาช่วยช่ างทำงานด้วย

ลุงคิด เผยว่า ลู กสาวเห็นว่า ตนฝั นอย ากได้รถเปิ ดประทุ นมาตั้ งนานแล้ว ลู กสาวเลยซื้ อรถ BMW I8 ร าคา 12 ล้ านบา ทให้ ซึ่งตนขับพาภร รย าไปเที่ ยวต่ างจังหวัดกัน 2 คนต าย าย

บางครั้งนั่งอยู่บนรถด้วยกัน 2 คน ภร รย าก็จำตนไม่ได้ ถามว่า “ตาคิดไปไหน” ตนเลยแก ล้ งบอ กไปว่า “ตาคิดไปหาเมี ยน้ อยแล้ว เดี๋ยวมันก็มา” ตนไม่เคยอ ายที่ภร รย าเป็นแบบนี้ ก็ดูแ ลกันไป

ลุงคิด ยังเผยอีกว่า เวลาไปเที่ ย วไหนตนแ ต่งตัวธร ร มดา เสื้อผ้าตล าดนัด พอลงจากรถไป คนอื่นก็มองรถก่ อนเลย ถึงตนจะขับรถแพ งก็จริง แต่ไม่ได้อย ากใส่เสื้อผ้าดี ๆ เพราะไม่เคยใส่ด้วย ใส่แบบนี้สบายกว่า

ย้อนกลั บไปเมื่อก่ อนนี้สมั ยวั ยรุ่น ครอบครั วย ากจ นมาก ผมทำงานทุกอย่ างไม่เคยอ าย ทั้งงานก่ อสร้ าง งานเลี้ ยงเด็ ก งานทำความสะอาด พอมีโอกาสได้ไปทำงานกับคนต่ างประเทศ ถึงแม้ว่าผมจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ใช้สม องจำเอ าว่าพูดอะไร เลยสื่อสารได้

อย่ างไรก็ต้องขอชื่ นชมในความน่ารั กของคุณต ากับคุณย ายที่รั กและดูแ ลกันเป็นอย่ างดี แถมไม่ถือตัวอีกด้วยนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก TikTok: onesaowsurachetsasagul