รองปธ.ม วยเขมร เผ ย บ าทเดียวก็ไม่มีให้ค่ าตั ว บัวข าว 2.2 ล้ านบ าท

รองปธ.ม วยเขมร เผ ย บ าทเดียวก็ไม่มีให้ค่ าตั ว บัวข าว 2.2 ล้ านบ าท

เรียกว่าเป็นประเด็ นที่มีการต อบโ ต้กันอย่ างต่อเนื่ อง จากกรณีของ ม วยไทย และ กุน ขแมร์ ที่มีการพ าดพิงถึง “บัวขาว บัญชาเมฆ” ยอ ดนักม วยไทย จ นเจ้ าตัวโพสต์ต อบกลั บ ผ่ านเฟซบุ๊กส่วนตัว

โดยระบุว่า “บัวขาวเองไม่มีปั ญหากับ กุน ขเเมร์ หรือประชาช นชาวกัมพูชาทั้งนั้น แต่ที่ติ ดปัญห า นั่นก็คือ อย ากว อนขอให้ผู้ใหญ่ในว งการม วยของกัมพูชา เมตต าช่ วยติ ดต ามค่ าตัวที่ไปต่ อยที่กัมพูชาล่าสุด ในร ายการ World fight tournament ที่ยังคงค้ างจ่ ายอยู่อีกจำนวน 2.2 ล้ านบ าท จึงขอโอกาสนี้ ให้ความอนุเคร าะห์ ด้วยครับ

ต่อมาทางด้ าน “สเร จันทร” ได้โพสต์ชี้แจงในเฟซบุ๊กส่วนตัวเช่นกัน เกี่ยวกับเรื่องค่ าตัวของยอ ดม วยชาวไทย

โดยระบุว่า กัมพูชาไม่มีเ งิ นจ่ ายค่ าตั ว บัวขาว แม้แต่บ าทเดียวก็ไม่มี สหพันธ์ศิลปะการต่อสู้เขมรของ ท่านทาม เมิน กล่าวไว้ดังต่อไปนี้ ร บกวนพี่น้องชาวไทยที่ทักแชทเพจผม สหพันธ์เขมรไม่ได้เอาเ งิ นของ บัวขาว ไป โปรดอ่านว่าการนําเสนอ คืออะไรและอธิบายความจริงด้านล่าง

สําหรับการแข่ งขัน World Fight 2020 ทางบริษัท World Fight ได้ขอให้สหพันธ์ม วยเขมรให้ความร่ วมมื อ ซึ่งได้จัดการประชุมแ บ่งงาน ทางสหพันธ์ม วยเขมรรับผิ ดชอบงานเทคนิค ซึ่งคือ มีภารกิ จข้อก ฎหม ายให้กระทรวงศึกษาธิการ เยาวช นและกีฬา ดําเนินการแข่ งขัน เรามีหน้ าที่เตรี ยมนักม วยกัมพูชาเพื่อแ ข่งขันกับหุ้ นส่วนชาวกัมพูชาและชาวต่ างชาติ แต่สําหรับนักม วยชาวต่ างชาติ เป็นหน้ าที่ของบริษัทเป็นผู้จัด

และสหพันธ์ม วยเขมรรับผิ ดชอบงานเทคนิคในการแข่ งขันเท่ านั้น World Fight มีส่วนร่ วมในกฎหม ายการแข่ งขัน การจัดร ายการโทรทัศน์ถ่ ายทอ ดสด การจัดสถานที่และอุปกรณ์การแ ข่งขัน และการนํานักกีฬาต่ างชาติเข้ามา และค่าใช้จ่ ายทั้งหมดคือผู้จัด World Fight โดยมี Anthony เป็นตั วแท น และสหพันธ์ม วยเขมรไม่เกี่ ยวข้อง รวมถึงค่ าใช้จ่ ายอื่น ๆ ทั้งหมด

ทั้งนี้ก็มีชาวโซเชียลหล ายคนเข้าไปถ ามหาเอ กสารหลั กฐาน แต่ก็ไม่ได้คำต อบ แถ มเจ้ าตัวยังลบโพสต์ออ กไปแล้วอีกด้วย

กล ายเป็นประเ ด็ นที่หล ายคนยังคงต้ องการความชัดเจ น เพื่อทำให้แฟ นม วยของทั้งสองฝั่ งได้เข้าใ จกันสั กทีนะคะ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก FB: ស្រី ចាន់ថន-Srey Chanthorn และ Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ)