เหม่เหม ธัญญวีร์ น างเอ กช่ อง 7 ติ ดปี กเป็นนักบิ นเต็ มตั วแล้ว

เหม่เหม ธัญญวีร์ น างเอ กช่ อง 7 ติ ดปี กเป็นนักบิ นเต็ มตั วแล้ว

ในที่สุดความฝั นก็เป็นจริงแล้ว สำหรับนางเอ กสาวจากช่ อง 7 อย่ าง “เหม่เหม ธัญญวีร์” ที่ทั้งส วยทั้งเก่ ง หลั งจากสามารถคว้ าใบอนุญ าตนักบิ นพาณิชย์มาคร องได้สำเร็ จ พร้อ มติ ดปี กเป็นนักบิ นเต็มตัวแล้ว ท่ ามกล างครอบครั วที่มาร่วมยินดีกันอย่ างพร้อ มหน้ า

สำหรับ เหม่เหม ธัญญวีร์ จ บการศึกษาระดั บปริ ญญ าตรีจาก คณะวิศวกรร มศาสตร์ เอ กวิศวกรร มการบิ น มหาวิทย าลัยอัสสัมชัญ และได้ฝึกการบิ นภาคพื้ นและภาคอากาศที่ โร งเรียนการบิ นกรุงเทพ

ล่าสุด สาวเหม่เหม ก็เพิ่งบิ นกลั บมารับปริ ญญ าตรีที่ไทย หลังจากเธอเพิ่งบิ นไปศึกษาต่อปริ ญญ าโท หลักสูตรบริหารธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ที่ Babson College เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาค มที่ผ่ านมา

นอกจากจะกลั บมารับปริ ญญา ตรีแล้ว ยังมีอีกหนึ่งข่าวดี คือ เธอสามารถคว้ าใบอนุญาตนักบิ นพาณิชย์มาคร องได้สำเร็ จ และได้เป็นนักบิ นเต็มตัวแล้วอีกด้วย

ทั้งนี้ สาวเหม่เหม จะใช้เวลาเรียนปริ ญญ าโท เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ส่วนแฟ น ๆ ก็ไม่ต้องเศ ร้ ากันไป เพราะเธอยังมีผลงานละครให้ได้ชมกัน เพื่อคล ายความคิดถึงอย่ างแน่นอนจ้า

อย่ างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ สาวเหม่เหม ด้วยนะคะ เรียกว่าทั้งส วยและเก่ งมาก ๆ หวั งว่าเราจะได้เห็นผลงานของเธอผ่ านหน้ าจอทีวีไปนาน ๆ นะคะ